Pravila in splošni pogoji nagradne igre – »Brezplačni najem agregata«

Sodelujoči, ki bodo med 15. 5. 2023 in 30. 6. 2023 na facebook strani https://www.facebook.com/SPARK.agregat , kjer poteka nagradna igra, sledili naši Facebook (v nadaljevanju FB) strani, delili objavo med prijatelji in v komentarju označili vsaj 3 Facebook prijatelje, bodo skladno z razpoložljivostjo prejeli brezplačen najem agregata na dan po svoji izbiri.

Pravila in splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

1. Organizator nagradne igre – »Brezplačen najem agregata za 1 dan« je
e-DISTI d. o. o., Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana – Dobrunje (v nadaljevanju organizator nagradne igre).

2. Podeljevalci nagrade: Nagrado »Brezplačni najem agregata za 1 dan« bo omogočil organizator nagradne igre.

3. Nagradna igra traja od ponedeljka, 15. 5. 2023 do petka, 30. 6. 2023.

4. V nagradni igri lahko sodelujejo samo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe zaradi narave prejete nagrade v nagradni igri ne morejo sodelovati.

5. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

6. V nagradni igri in nagradnem žrebanju udeleženci sodelujejo na spodaj opisan način:
Uporabniki družbene platforme Facebook, ki bodo v času nagradne igre na spletni strani https://www.facebook.com/SPARK.agregat všečkali omenjeno FB stran, delili objavo med prijatelji in v komentarju pod nagradno igro označili 3 FB prijatelje, bodo prejeli vavčer za brezplačen najem agregata za 1 dan (24 ur). Vavčer bodo v skladu z razpoložljivostjo agregatov koristili na dan po svoji želji. Sodelujoči se s tem strinjajo s Splošnimi pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri.

7. Osebni podatki bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) in zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2, 126/2007, 86/2009).

8. Nagradna igra se zaključi 30. 6. 2023 ob 23:59 uri. Sodelujoči, ki bodo oddali podatke po navedeni uri, bodo izločeni iz sodelovanja v nagradni igri.

9. Nagrada igra je opisana na Facebook strani organizatorja https://www.facebook.com/SPARK.agregat in vizualno prikazana v promocijskih sporočilih.

10. Nagradni sklad: a. 1x brezplačni najem agregata SPARK 3500 za 1 dan (24h) v vrednosti 40€,.

11. Vsak sodelujoči lahko izkoristi le en (1) brezplačni najem za 24h, v kolikor bi želeli najem podaljšati, se lahko pred najemom o tem dogovorijo z https://www.sparkagregat.si/najem/ . Združevanje vavčerjev in s tem povezano podaljševanje najema ni mogoče. Organizator nagradne igre ne odgovarja, če nagrade ni mogoče izročiti zaradi ne posredovanih ali napačno posredovanih podatkov sodelujočega. Sodelujoči je dolžan podati svoje, resnične in pravilne podatke. V primeru, da se izkaže, da katerikoli sodelujoči ni oddal pravilnih podatkov, ni oddal svojih podatkov ali da je kako drugače kršil ta pravila in pogoje, ta sodelujoči ni
upravičen do nagrade. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Pred prevzemom agregata se je sodelujoči dolžan seznaniti z vsemi varnostnimi pravili, opozorili in navodili za uporabo agregata.

12. Koriščenje nagrade bo možno od 1. 7. 2023 do najkasneje 31.12.2023. Nagrado je potrebno prevzeti na sedežu organizatorja med uradnimi urami (pon-čet med 8-16h, pet med 8-15h). Prevoz agregata je na strani nagrajenca. Ob prevzemu agregata mora nagrajenec predložiti osebno dokument, da izkaže istovetnost. Z sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo, da se podatki vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu nagradne igre, vnesejo v elektronsko zbirko podatkov, ki omogoča kasnejše koriščenje vavčerja in prevzem agregata.

13. Zapisnik nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.

14. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre in določene nagrade, če se izkaže, da določene nagrade ni mogoče podeliti. V primeru
spremembe, bo le ta vidna na spletni strani organizatorja e-DISTI d.o.o. https://www.facebook.com/SPARK.agregat . Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

15. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani https://www.sparkagregat.si/nagradna-igra 16. Davki in akontacija dohodnine: Ker se prejeta nagrada šteje kot dohodek v smislu Zakona o dohodnini, mora nagrajenec organizatorju in podeljevalcu nagrade posredovati vse podatke, potrebne za obračun in plačilo akontacije dohodnine. Podeljevalec nagrade obračuna in plača akontacijo dohodnine, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV: Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1,Uradni list RS št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki objavijo v medijih (Facebook, spletna stran, Instagram…). Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

16. Obvestilo nagrajenca in prevzem nagrade: Vsak nagrajenec bo o nagradi obveščen v roku 15 delovnih dni od dneva žrebanja po FB ZS, ki jo bo navedel ob prijavi na nagradno igro. Imena nagrajencev bodo lahko objavljena na spletni strani organizatorja ter družbenih omrežjih organizatorja. V primeru, da je tako zakonsko ali specifično določeno, mora nagrajenec organizatorju in podeljevalcu nagrade ob prevzemu nagrade na vpogled predložiti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list). V kolikor je to v pravilih nagradne igre, mora organizator nagrajenca o tem predhodno obvestiti. Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi na lokaciji po predhodnem dogovoru. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga ne prejme povratne informacije o predaji vseh potrebnih osebnih podatkov za prevzem in koriščenje nagrade se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Darilni bon/vavcher, katerega izdajatelj je podeljevalec nagrade je poimenski. Njegova veljavnosti je 6 mesecev od izdaje oz najkasneje do 31.12.2023. Nagrajenec bo po potrditvi in posredovanju vseh podatkov prejel vrednostni bon na svoje ime, na podlagi katerega bo nagrajenec lahko uredil rezervacijo za enodnevni najem agregata. Rezervacijo je možno urediti izključno preko spletnega obrazca https://www.sparkagregat.si/najem/ (vsi potrebni podatki bodo izpisani na samem vrednostnem bonu, ki ga bo prejel nagrajenec). Vrednostni bon je neprenosljiv na drugo osebo in se ne more zamenjati za gotovino. Prav tako se vrednostni boni ne morejo seštevat.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca;
– se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
– se tudi po obvestilu s strani organizatorja le-ta ne odzove na prevzem nagrade oziroma se ne odzovejo v roku določenem v tem členu, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

17. Končne odločbe
Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojim sodelovanjem izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša, ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.
Splošni pogoji in pravila nagradne igre začnejo veljati z njihovo javno objavo.
Organizator si pridružuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na https://www.facebook.com/SPARK.agregat in svoji spletni strani.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 12.5.2023